Eurofins York

Market Square
University of York
Heslington
York
North Yorkshire
YO10 5DD
United Kingdom